Prowadzimy zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Fundacja MAGNIFICAT  prowadzi również programy z zakresu profilaktyki uzależnień dotyczące uzależnień. Nasze programy adresowane są do młodzieży szkolnej  odrębnie dla poszczególnych roczników nauki w szkole podstawowej w klasach IV-VIII i w szkołach średnich. Scenariusze zajęć dobrane są odpowiednio do rozwoju i potrzeb uczestników. W uzgodnieniu ze szkołą proponujemy spotkania dla rodziców, jako uzupełnienie zajęć, które odbywają uczniowie oraz dla Rad Pedagogicznych. Nasze metody oparte są o prezentację, ćwiczenia,  wykład, dyskusję oraz autentyczne „świadectwo” uwolnienia z nałogu.
Szanowni Państwo, jeżeli jesteście zainteresowani naszą ofertą prosimy o kontakt tel. 570-630-830 lub mailowy dommagnifcat@gmail.com

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin, oraz prowadzenie grupy wsparcia i indywidualnych sesji terapeutycznych

Fundacja MAGNIFICAT od 2 kwietnia 2024 r.  do 31 grudnia 2024 r. realizuje wraz z Gminą Łask zadania pn.

  1. „Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego – Dom Magnificat dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin – 2024 r.”;
  2. „Prowadzenie grupy wsparcia i indywidualnych sesji terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin i bliskich – Dom Magnificat – 2024r.”.

 

„Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego – Dom Magnificat dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin – 2024 r.”. W ramach Punktu Konsultacyjnego prowadzimy: INTERWENCJE KRYZYSOWE I PORADNICTWO RODZINNE. Terapeuci uzależnień są dostępni pod nr tel. 514 679 449  i w Punkcie Konsultacyjnym Ośrodka, ul. Swojska 4, 98-100 Łask – Kolumna w następujących terminach:
poniedziałek – godz. 11:30-14:00, 

wtorek – godz. 15:30-18:00,

czwartek – godz. 16:30-19:00, 

piątek – godz. 11:30-14:00.

Punkt jest dostępny również w ww. dni świąteczne wolne od pracy. Prosimy o wcześniejsze umawianie telefoniczne spotkań osobistych.

Interwencje kryzysowe

jest to działanie doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej i zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa oraz zredukowaniu lęku. Spotkania nakierowane są na analizę możliwości zgłaszających się osób, rozważenie tego co jest możliwe do osiągnięcia w danym momencie oraz ułożenie planu wychodzenia z kryzysu, czyli określenie celów i sposobów ich osiągnięcia.

Do Punktu zapraszamy osoby borykające się z problemem uzależnienia oraz osoby, które w swoich rodzinach mierzą się z problemem uzależnienia.

Poradnictwo rodzinne

Rodzina jest całością, a nie sumą części, stąd występowanie u jednego z członków rodziny uzależnienia oddziałuje i zmienia sposób funkcjonowania całej rodziny. Dlatego w poradnictwie rodzinnym zakłada się zmianę schematów interakcji wewnątrzrodzinnych, zmniejszenie nasilenia konfliktów, napięć, można wspierać zmianę postępowania osoby uzależnionej. Spotkania  dotyczą diagnozowania problemów rodzin, ich zasobów i barier, poprzez indywidualny kontakt, udzielanie wsparcia, porady, kierowanie do innych form pomocy. Spotkania obejmują m.in.: diagnozę sytuacji i ocenę stanu zagrożenia, motywowanie do zmiany sposobu życia, pracy nad sobą, poddania się oddziaływaniom adekwatnym do sytuacji, podtrzymywanie decyzji.

„Prowadzenie grupy wsparcia i indywidualnych sesji terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin i bliskich – Dom Magnificat – 2024r.”, w ramach projektu prowadzimy:

GRUPĘ WSPARCIA – wtorek – od godz. 19:15

INDYWIDUALNE SESJE TERAPEUTYCZNEterminy sesji ustalane będą indywidualnie.

Spotkania będą odbywały się również w dni świąteczne wolne od pracy.

DZIAŁANIA PROWADZONE SĄ NA TERENIE OŚRODKA LECZENIA UZALEŻNIEŃ DOM MAGNIFICAT,

ul. Swojska 4, 98-100 Łask – Kolumna

GRUPA WSPARCIA – dzięki regularnym spotkaniom z ludźmi o podobnych doświadczeniach uczestnicy programu uzyskają wsparcie oraz możliwość przyjrzenia się własnym problemom. Spotkania będą dotyczyły problemów zgłaszanych przez klientów oraz pogłębiania motywacji do podjęcia dalszej terapii. Uczestnicy grupy mogą podzielić się swoją historią i uzyskać informacje zwrotne od innych osób zmagających się z podobnymi problemami. Taka wymiana doświadczeń służy wzajemnemu wsparciu i budowaniu świadomości dot. choroby, którą jest uzależnienie. Jest to głównie praca na procesie grupowym. Jak pokazuje doświadczenie zebrane podczas pracy z osobami uzależnionymi oraz doniesienia naukowe najskuteczniejszą formą terapii uzależnień jest połączenie spotkań grupowych z indywidualnymi sesjami terapeutycznymi.

INDYWIDUALNE SESJE TERAPEUTYCZNE – ważną częścią podstawowego programu terapii uzależnień są indywidualne rozmowy z terapeutą, zmierzające do zrozumienia problemu danego pacjenta. Zazwyczaj jest poszukiwaniem mechanizmów w sferze myślenia i zachowań, które doprowadziły do powstania zaburzenia i wpływają na aktualne trudności pacjenta. Jest ono skoncentrowane na analizie aktualnego sposobu myślenia i bieżących zachowań. Działanie obejmuje osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych. W tygodniu sesje będzie prowadzić trzech terapeutów, każda sesja będzie trwała 1 godzinę (każdy terapeuta 2 sesje terapeutyczne w tygodniu).

Programem zostaną objęte osoby z terenu gminy Łask, uzależnione i zagrożone uzależnieniem od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, a także członkowie ich rodzin.

ZADANIA FINANSOWANE SĄ PRZEZ GMINĘ ŁASK.
Dla mieszkańców Gminy Łask uczestnictwo w programie jest darmowe.