Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin

Fundacja MAGNIFICAT od 19 września 2022 r.  do 16 grudnia 2022 r. realizuje wraz z Gminą Łask zadanie pn. „Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego – Dom Magnificat dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin” w ramach którego prowadzimy: INTERWENCJE KRYZYSOWE I PORADNICTWO RODZINNE.

Terapeuci uzależnień są dostępni pod nr tel. 514 679 449 
i w Punkcie Konsultacyjnym Ośrodka, ul. Swojska 4, 98-100 Łask – Kolumna

poniedziałek – godz. 12:00-14:00, 

wtorek – godz. 16:00-18:00,

czwartek – godz. 16:00-18:00, 

piątek – godz. 12:00-14:00.

Punkt będzie dostępny również w ww. dni świąteczne wolne od pracy. Prosimy o wcześniejsze umawianie telefoniczne spotkań osobistych.

Interwencje kryzysowe

jest to działanie doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej i zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa oraz zredukowaniu lęku. Spotkania nakierowane są na analizę możliwości zgłaszajacych się osób, rozważenie tego co jest możliwe do osiągnięcia w danym momencie oraz ułożenie planu wychodzenia z kryzysu, czyli określenie celów i sposobów ich osiągnięcia.

Do Punktu zapraszamy osoby borykające się z problemem uzależnienia oraz osoby, które w swoich rodzinach mierzą się z problemem uzależnienia.

Poradnictwo rodzinne

Rodzina jest całością, a nie sumą części, stąd występowanie u jednego z członków rodziny uzależnienia oddziałuje i zmienia sposób funkcjonowania całej rodziny. Dlatego w poradnictwie rodzinnym zakłada się zmianę schematów interakcji wewnątrzrodzinnych, zmniejszenie nasilenia konfliktów, napięć, można wspierać zmianę postępowania osoby uzależnionej. Spotkania  dotyczą diagnozowania problemów rodzin, ich zasobów i barier, poprzez indywidualny kontakt, udzielanie wsparcia, porady, kierowanie do innych form pomocy. Spotkania obejmują m.in.: diagnozę sytuacji i ocenę stanu zagrożenia, motywowanie do zmiany sposobu życia, pracy nad sobą, poddania się oddziaływaniom adekwatnym do sytuacji, podtrzymywanie decyzji.

Spotkania prowadzone są przez terapeutów uzależnień.

Programem zostaną objęte osoby z terenu gminy Łask, uzależnione i zagrożone uzależnieniem od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, a także członkowie ich rodzin.

ZADANIE FINANSOWANE JEST PRZEZ GMINĘ ŁASK.
Uczestnictwo w programie jest darmowe.