Programy realizowane z MZ, NPZ i KBdsPN

 

Od 2 stycznia 2022 r.  do 31 grudnia 2022 r. Fundacja Magnificat realizuje:

  • Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin- DOM MAGNIFICAT 2022 – kontynuacja”.
  • „Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin – Dom Magnificat 2022”

Projekty są dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe  Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

  • Program reintegracji społecznej i zawodowej adresowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym kobiet w ciąży i matek dzieci do lat 3, realizowany na terenie ośrodka terapii uzależnień Dom Magnificat w Łasku Kolumnie KONTYNUACJA 2022

Zadanie publiczne jest realizowane ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

W ramach powyższych programów prowadzimy: Interwencje kryzysowe, Poradnictwo rodzinne, Warsztaty umiejętności wychowawczych, Warsztaty Umiejętności Psychospołecznych, Zajęcia informacyjno- edukacyjne, Grupa wsparcia,  Grupa zapobiegania nawrotom,  Wsparcie procesu readaptacji, Aktywizację zawodową, Sesje diagnostyczne z elementami dialogu motywacyjnego, Indywidualne sesje terapeutyczne, Porady Prawne dla osób mających problemy w związku z uzależnieniem behawioralnym, Opieka nad dziećmi do lat 3 osób biorących udział w wybranych zajęciach.

Specjaliści dostępni są pod nr tel. 570 893 268 i w Punkcie Konsultacyjnym Ośrodka.

Pod powyższym nr telefonu można uzyskać pomoc oraz informacje o możliwości uczestnictwa w poszczególnych zajęciach, warsztatach, grupach.

Uczestnictwo w programach jest darmowe.

                        

Od 4 stycznia 2021 r.  do 31 grudnia 2021 r. Fundacja Magnificat zrealizowała:

  • Program profilaktyki selektywnej skierowanej do społeczności lokalnej dla Pabianic, Łasku i Łasku-Kolumny – kontynuacja;
  • Program reintegracji społecznej i zawodowej adresowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym kobiet w ciąży i matek dzieci do lat 3, realizowany na terenie ośrodka terapii uzależnień Dom Magnificat w Łasku Kolumnie;

Zadania publiczne są realizowane ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Od 4 maja 2021 r.  do 31 grudnia 2021 r. Fundacja Magnificat zrealizowała:

  • Program profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi realizowany w społeczności lokalnej Pabianic, Łasku i Łasku-Kolumny
  • Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin – DOM MAGNIFICAT 2021

Projekty są realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe  Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

W ramach powyższych zadań prowadzimy: Interwencje kryzysowe, Poradnictwo rodzinne, Warsztaty umiejętności wychowawczych, Warsztaty Umiejętności Psychospołecznych, Zajęcia informacyjno- edukacyjne, Grupa wsparcia,  Grupa zapobiegania nawrotom,  Wsparcie procesu readaptacji, Konsultacje prawne, Aktywizację zawodową.

Specjaliści dostępni są pod nr tel. 570 893 268 i w Punkcie Konsultacyjnym Ośrodka.

Pod powyższym nr telefonu można uzyskać pomoc oraz informacje o możliwości uczestnictwa w poszczególnych zajęciach, warsztatach, grupach.

Poniżej informacje przybliżające poszczególne działania:

Interwencje kryzysoweInterwencja kryzysowa polega na dyżurach telefonicznych pod numerem telefonu 570893268 i interwencjach indywidualnych na miejscu w ośrodku – Dom Magnificat. Do Punktu zapraszamy osoby borykające się z problemem uzależnienia ( wymagana trzeźwość, osoby pod wpływem środków psychoaktywnych nie będą przyjęte) oraz osoby, które w swoich rodzinach mierzą się z problemem uzależnienia.

Poradnictwo rodzinne  – dyżury specjalistów i instruktorów psychoterapii uzależnień oraz familiologa. Konsultacje osobiste i poradnictwo telefoniczne w zakresie rozwiązywania problemów życiowych młodzieży zagrożonej uzależnieniem, bądź używających okazjonalnie oraz ich rodzin.. Spotkania z klientami o różnym charakterze w zależności od zdiagnozowanych potrzeb: diagnoza sytuacji i ocena stanu zagrożenia, motywowanie do zmiany sposobu życia, pracy nad sobą, poddania się oddziaływaniom adekwatnym do sytuacji, podtrzymywanie decyzji i nauka radzenia sobie z problemami bez środków psychoaktywnych, kierowanie do innych form pomocy.

Warsztaty umiejętności wychowawczych – na warsztatach rodzice będą się uczyć dobrej i efektywnej komunikacji z dzieckiem, rozpoznawania  potrzeb  własnych i potrzeb dziecka, rozpoznawania i nazywania uczuć, poznawanie skutecznych metod porozumiewania się z dorastającymi dziećmi.. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, będą służyły rozwojowi konkretnych, praktycznych umiejętności wychowawczych, potrzebnych w codziennym kontakcie z dzieckiem. 

Warsztaty Umiejętności Psychospołecznych są nastawione na rozwój umiejętności intrapsychicznych i interpersonalnych.

Zajęcia informacyjno- edukacyjne – zajęcia grupowe dot. edukacji i przekazywania inf. związanych z mechanizmami, objawami uzależnień, elementami autodiagnozy, zagrożeniami i skutkami zachowań ryzykownych itd.
Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane ze szkół z terenu Gminy Łask i Pabianice w celu przeprowadzenia zajęć.

Grupa wsparcia – dzięki regularnym spotkaniom z ludźmi o podobnych doświadczeniach uczestnicy programu uzyskają wsparcie oraz możliwość przyjrzenia się własnym problemom. Spotkania będą dotyczyły problemów zgłaszanych przez klientów oraz pogłębiania motywacji do podjęcia dalszej terapii;

Grupa zapobiegania nawrotom – jest to propozycja terapeutyczna dla osób, które ukończyły proces terapeutyczny i w dalszym ciągu są zainteresowane pracą nad pogłębianiem swojej trzeźwości oraz rozwojem osobistym. Proponowany przez nas program zapobiegania nawrotom opiera się na takim rozumieniu nawrotu choroby, w myśl którego osoba zdrowiejąca z uzależnienia i doświadczająca nawrotu, przeżywa serię konkretnych problemów wynikających z uaktywnienia się mechanizmów uzależnienia;

Wsparcie procesu readaptacji – istotne jest u osób uzależnionych ponowne przystosowanie się do czynnego i samodzielnego życia, po przez pełnienie ról społecznych związanych z podstawowymi sferami i płaszczyznami ludzkiej egzystencji. U jednostki, która poddała się procesowi społecznej readaptacji, następuje proces ponownego uczenia się, kanalizacji, identyfikacji i internalizacji społecznie akceptowanych ról, co w konsekwencji powoduje też, że zostaje ona włączona w zupełnie nowe struktury i stosunki społeczne;

Konsultacje prawne – rodziny włączone do naszych działań często borykają się z problemami natury prawnej (zadłużenia finansowe, problemy lokalne itp.). Do korzystania z konsultacji zapraszamy wszystkich odbiorców programu.

Aktywizacja zawodowa – absolwenci ośrodków terapii uzależnień często borykają się z trudnościami związanymi z poszukiwaniem pracy. Braki w edukacji, nieumiejętność poruszania się po rynku pracy, bardzo długie okresy bezrobocia to wszystko sprawia, że osoby te mają ograniczone zdolności w obszarze rozwoju zawodowego. W ramach zajęć z aktywizacji zawodowej uczestnicy zdobędą nowe umiejętności w zakresie obsługi komputera (środowisko Word, excel) oraz Baselinker przy sprzedaży w antykwariacie książek KATAKUMBUS prowadzonym przez naszą Fundację. Nauczą się również obsługi sklepu internetowego oraz wystawiania przedmiotów na portalach sprzedażowych (np. Allegro). Uczestnicy mają możliwość nabycia różnych umiejętności ważnych z punktu widzenia poszukiwania pracy, a więc przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz radzenia sobie w jej trakcie: przygotowywanie CV, zasad komunikacji niewerbalnej, autoprezentacji.

Uczestnictwo w programie jest darmowe.