Warunki przyjęcia i terapia

WARUNKI PRZYJĘCIA
W Domu Magnificat prowadzona jest terapia uzależnienia w trybie stacjonarnym od środków psychoaktywnych i od zachowań destrukcyjnych. Ilość miejsc w Ośrodku przewidziana jest w tej chwili na ok. 24  osoby – mężczyzn i kobiet. Osoby przyjmowane są na terapię po uprzedniej detoksykacji (odtruciu) – o ile jest potrzebna – i wcześniejszym zgłoszeniu chęci podjęcia leczenia (wpis do księgi pacjentów oczekujących). Przy przyjęciu do Domu wyznanie  religijne  nie ma znaczenia, warunkiem przyjęcia jest zaakceptowanie regulaminu, charakteru Domu i wartości w nim promowanych.
TERAPIA
Pogram terapii realizowany jest w oparciu o MODEL SPOŁECZNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ w połączeniu z Programem 12 Kroków.
FORMY TERAPII
– Terapia grupowa przy udziale terapeuty dyżurującego
– Codzienne dzielenie (omawiana jest  bieżąca aktywność członków Społeczności Domowników oraz ich sprawy),
– Spotkanie Główne Domowników 3 razy w tygodniu (omawiane są ważne sprawy pacjentów związane z ich terapią),
– Społeczność interwencyjna (udzielenie wsparcia w sytuacji kryzysowej).
– Ergoterapia
– Terapia w czynnościach dnia codziennego
– Grupy etapowe – obserwator, nowicjusz, domownik, gospodarz
– Zajęcia z duchowości, konferencje, świadectwa
– Grupa edukacyjna
– Terapia muzyczna
– Trening umiejętności społecznych
– Zajęcia sportowe
– Zajęcia integracyjne
– Meeting 12 Kroków (otwarty i zamknięty)
TERAPIA INDYWIDUALNA
– prowadzenie terapii przez wyznaczonego terapeutę (diagnoza, indywidualny program terapii)
– badania oraz konsultacje lekarskie i psychiatryczne
– badania i prowadzenie psychologiczne
– indywidualny kontakt z duszpasterzem Ośrodka
PODEJMOWANE DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE
– Terapia pracą (ergoterapia): nauka podstawowych funkcji społecznych oraz czynności dnia codziennego gotowanie, sprzątanie, przygotowywanie pomieszczeń do zajęć, pranie, obsługa sprzętu domowego itp.), praca w fundacyjnym antykwariacie katakumbus.pl, podejmowanie pracy zarobkowej.
– Trening behawioralny (w zakresie zachowania).
– Porządkowanie własnych spraw administracyjnych (nauka pisania podań, kwestionariuszy, nauka wyrobienia dowodu osobistego, meldowania się, poznanie procesu ubezpieczenia bezrobotnych) i karnych (utrzymywanie kontaktu z nadzorującymi Kuratorami i Sądami
– Rozwijanie zainteresowań i różnych form aktywności: zajęcia informatyczne, muzyczne, plastyczne, kulinarne.
– Zajęcia rekreacyjne i sportowe Organizowanie spotkań z osobami żyjącymi trzeźwo, liturgii i uroczystości dla lokalnej społeczności (resocjalizacja).
– Organizowanie czasu wolnego: gry świetlicowe, zabawy
Warsztaty terapeutyczne:
          – z komunikacji inter – i intra-personalnej,
          – warsztaty muzyczne (muzykoterapia)
          – zajęcia z duchowości
CZAS TRWANIA I OPIS ETAPÓW TERAPII
Terapia uzależnień w Domu Magnificat podzielona jest na etapy leczenia dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Na każdym z etapów są jasno określone i sprecyzowane zadania i cele jakie Podopieczny ma do osiągnięcia. Określone są też przywileje jakie mu przysługują oraz funkcje jakie może pełnić.
ETAPY PROCESU TERAPEUTYCZNEGO
I – FUNDAMENT –  30 dni
II – TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA – 90 dni
III – TERAPIA ŚREDNIOTERMINOWA – 180 dni
IV – TERAPIA DŁUGOTERMINOWA – 270 dni i dłużej
Proporcje czasu trwania etapów terapii mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Leczenie i zadania terapeutyczne rozpisane są na poszczególne etapy. Pacjenci od początku motywowani są przez terapeutów i Wspólnotę  do podjęcia zadań terapeutycznych; mają jednak prawo do rezygnacji z leczenia. W sytuacji, kiedy notorycznie naruszają Regulamin Domu, Wspólnota może rozwiązać kontrakt terapeutyczny.
REGULAMIN DOMU
– Abstynencja od substancji psychoaktywnych – narkotyki, alkohol, leki używane w celach niemedycznych (bez konsultacji z lekarzem);
– Zakaz zachowań agresywnych (w tym agresji słownej), ordynarnych i przestępczych (kradzieże, oszustwa itp.);
– Abstynencja seksualna.
– Uczciwość szacunek  względem siebie i innych
Łamanie regulaminu wiąże się z konsekwencją rozwiązania kontraktu z pacjentem. Decyduje o tym kadra terapeutyczna wraz ze Społecznością.
Charakter DOMU
– wspólnota – wspólne  tworzenie – Domostwa (dzielenie się rzeczami materialnymi i duchowymi, nawiązywanie i pogłębianie relacji z członkami Społeczności, odpowiedzialność za leczenie własne i innych, dbanie o miejsce leczenia i pobytu  jako dom w którym mieszkamy i żyjemy);
– uczciwość – przyjęcie i uznanie norm promowanych przez Dom Magnificat;
– zaangażowanie w podejmowaną pracę – praca jest wykonywana jak najlepiej (szybko, starannie i rzetelnie), jest wyznaczana i monitorowana przez Społeczność (może mieć wymiar fizyczny, lub umysłowy – nauka, warsztaty terapeutyczne, zajęcia twórcze)
– promocja chrześcijańskiej wizji świata.