Warunki przyjęcia i Terapia

WARUNKI PRZYJĘCIA

W Domu Magnificat prowadzona jest terapia uzależnionych od środków psychoaktywnych i osób pogubionych duchowo w trybie stacjonarnym. Ilość miejsc w Ośrodku przewidziana jest w tej chwili   na ok. 20  osób – mężczyzn i kobiet. Osoby przyjmowane są na terapię po uprzedniej detoksykacji (odtruciu) – o ile jest potrzebna – i wcześniejszym zgłoszeniu chęci podjęcia leczenia (wpis do księgi pacjentów oczekujących). Wyznanie  religijne  uzależnionych nie ma znaczenia przy przyjęciu do Domu, warunkiem przyjęcia jest zaakceptowanie regulaminu charakteru Domu i wartości w nim promowanych.

TERAPIA

Pogram terapii realizowany jest w oparciu o MODEL SPOŁECZNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ. Zasadniczą atmosferę, jaką tworzymy w Domu Magnificat jest klimat domowy i rodzinny.

FORMY TERAPII

 1. Terapia grupowa przy udziale terapeuty dyżurującego
 • Codzienne dzielenie (omawiana jest  bieżąca aktywność członków Społeczności Domowników oraz ich sprawy),
 • Spotkanie Główne Domowników raz w tygodniu (omawiane są ważne sprawy pacjentów związane z ich terapią),
 • Społeczność interwencyjna (udzielenie wsparcia w sytuacji kryzysowej).
 • Ergoterapia (terapia poprzez pracę)
 • Terapia w czynnościach dnia codziennego
 • Grupy etapowe – obserwator, nowicjat, domownik, gospodarz
 • Zajęcia z duchowości, konferencje, świadectwa
 • Grupa edukacyjna
 • Terapia muzyczna
 • Trening umiejętności społecznych
 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia integracyjne
 1. Terapia indywidualna
 • prowadzenie terapii przez wyznaczonego terapeutę (diagnoza, indywidualny program terapii)
 • badania oraz konsultacje lekarskie i psychiatryczne
 • badania i prowadzenie psychologiczne
 • indywidualny kontakt z duszpasterzem Ośrodka

PODEJMOWANE DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE

 1.  Terapia pracą (ergoterapia): nauka podstawowych funkcji społecznych oraz czynności dnia codziennego gotowanie, sprzątanie, przygotowywanie pomieszczeń do zajęć, pranie, obsługa sprzętu domowego itp.), podejmowanie pracy zarobkowej.
 2. Trening behawioralny (w zakresie zachowania).
 3.  Porządkowanie własnych spraw administracyjnych (nauka pisania podań, kwestionariuszy, nauka wyrobienia dowodu osobistego, meldowania się, poznanie procesu ubezpieczenia bezrobotnych) i karnych (utrzymywanie kontaktu z nadzorującymi Kuratorami i Sądami
 4. Rozwijanie zainteresowań i różnych form aktywności: zajęcia informatyczne, muzyczne, plastyczne, kulinarne.
 5. Zajęcia rekreacyjne i sportowe Organizowanie spotkań z osobami żyjącymi trzeźwo, liturgii i uroczystości dla lokalnej społeczności (resocjalizacja).
 6. Organizowanie czasu wolnego: gry świetlicowe, zabawy
 7. Warsztaty terapeutyczne:
  • z komunikacji inter- i intra-personalnej,
  • warsztaty muzyczne (muzykoterapia)
  • zajęcia z duchowości

CZAS TRWANIA I OPIS ETAPÓW TERAPII

Od 2021 roku rozpoczęliśmy terapię programem „Dwunastu Kroków”, który wymaga m.in. stałego i osobistego wysiłku w stosowaniu się do jego zasad i ma na celu zmianę określonych nawyków, utartych schematów myślenia i zmianę dotychczasowego oglądu siebie i świata. Terapia uzależnień w Domu Magnificat, po spełnieniu warunków przyjęcia, podzielona jest na etapy leczenia dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Na każdym z etapów są jasno określone i sprecyzowane zadania i cele jakie Podopieczny ma do osiągnięcia. Określone są też przywileje jakie mu przysługują oraz funkcje jakie może pełnić.

ETAPY PROCESU TERAPEUTYCZNEGO

Etap I – FUNDAMENT –  30 dni

Etap II – TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA – 90 dni

Etap III – TERAPIA ŚREDNIOTERMINOWA – 180 dni

Etap IV – TERAPIA DŁUGOTERMINOWA – 270 dni i dłużej

Proporcje czasu trwania etapów terapii mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Leczenie i zadania terapeutyczne rozpisane są na poszczególne etapy. Pacjenci od początku motywowani są przez terapeutów i Wspólnotę  do podjęcia zadań terapeutycznych; mają jednak prawo do rezygnacji z leczenia. W sytuacji, kiedy notorycznie naruszają Regulamin Domu, Wspólnota może rozwiązać kontrakt terapeutyczny.

REGULAMIN DOMU

 1. Abstynencja od substancji psychoaktywnych – narkotyki, alkohol, leki używane w celach niemedycznych (bez konsultacji z lekarzem);
 2. Zakaz zachowań agresywnych (w tym agresji słownej), ordynarnych i przestępczych (kradzieże, oszustwa itp.);
 3. Abstynencja seksualna.
 4. Uczciwość szacunek  względem siebie i innych

Łamanie regulaminu wiąże się z konsekwencją rozwiązania kontraktu z pacjentem. Decyduje o tym kadra terapeutyczna wraz ze społecznością.

Charakter DOMU MAGNIFICAT

 • promocja chrześcijańskiej wizji świata – odniesienie do Jezusa Chrystusa i Ewangelii;
 • wspólnota – wspólne  tworzenie – Domostwa (dzielenie się rzeczami materialnymi i duchowymi, nawiązywanie i pogłębianie relacji z członkami Społeczności, odpowiedzialność za leczenie własne i innych, dbanie o miejsce leczenia i pobytu  jako dom w którym mieszkamy i żyjemy);
 • uczciwość – przyjęcie i uznanie norm promowanych przez Dom Magnificat;
 • zaangażowanie w podejmowaną pracę – praca jest wykonywana jak najlepiej (szybko, starannie i rzetelnie), jest wyznaczana i monitorowana przez Społeczność (może mieć wymiar fizyczny, lub umysłowy – nauka, warsztaty terapeutyczne, zajęcia twórcze).